Informujemy o obowiązku sprawdzenia czy nowo zatrudniana osoba nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym szczegółowe informacje dla członków w części kodowanej serwisu w dziale prawo..........W części kodowanej serwisu informacja po zmianach dotycząca kodów resortowych.........W części kodowanej serwisu pismo wysłane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie eZLA ........ Informujemy, iż z dniem 31.12.2017 r. upływa termin obowiązywania programów dostosowawczych dla podmiotów, których pomieszczenia nie spełniały warunków ogólnoprzestrzennych i sanitarnych informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach .........Termin 31.12.2017 r. jest więc terminem ostatecznym na dostosowanie się do tych wymogów informacje z instrukcją dla członków w części kodowanej serwisu oraz w mailach
Historia Federacji

W dniu 2 sierpnia 2003 roku w Zielonej Górze przedstawiciele świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej, Stomatologii, Rehabilitacji i Psychiatrii z pięciu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, zawarli POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE, na mocy którego zobowiązali się działać wspólnie i we wzajemnym porozumieniu w celu:

1) ochrony bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta,
2) tworzenia zapisów umowy kontraktowej,
3) zasad jej finansowania w należytej wysokości,
4) obrony wysokości realnych nakładów na świadczenia POZ,
5) wspólnej reprezentacji wszystkich świadczeniodawców POZ wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, dopuszczając możliwość solidarnego      nie podpisywania umów kontraktowych na 2004 rok przez wszystkich świadczeniodawców pasa zachodniego i południowego Polski,
6) eliminacji zapisów umów destabilizujących prawidłowe funkcjonowanie POZ,
7) umocowania w umowach zapisów gwarantujących możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
8) stworzenia i upowszechnienia zasad solidaryzmu panregionalnego w myśl zasady "jeden za wszystkich - wszyscy za jednego".

W okresie późniejszym, poczynając od września 2003r., działania wyżej wymienionej grupy czynnie wsparli przedstawiciele świadczeniodawców z trzech województw: podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia stanowi dalszy krok w procesie integracji całego środowiska medycznego kraju. W jej szeregi zaproszone są Związki Pracodawców działające w Ochronie Zdrowia. Federacja chce być kontynuatorem działań przedstawicieli organizacji lekarskich z pięciu województw, rozpoczętych w Zielonej Górze.

W tym miejscu chcemy podkreślić wiodącą rolę lekarzy POZ w procesie tworzenia organizacji jednoczącej środowisko, pozwalającej dostrzec wartość opieki ambulatoryjnej oraz siłę i determinację ludzi ją tworzących. Naczelnym zadaniem Federacji jest scementowanie środowiska podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki ambulatoryjnej, stomatologii w jedną, zintegrowaną i silną organizację reprezentującą swoich członków oraz dbającą o jakość leczenia mieszkańców naszego kraju.

ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT