Materiały dla mediów

Biuro Federacji PZ 30.05.2015

 

Medycyna rodzinna, głupcze!

Tak parafrazując hasło Billa Clintona zaapelował do decydentów resortu zdrowia Jarosław Pinkas ekspert  Pracodawców RP. Jago analiza polityki zdrowotnej zakończyła XV Kongres Medycyny Rodzinnej w Karpaczu.

Pozostali uczestnicy debaty dr Jacek Krajewski, prof. Tomasz Tomasik również nie szczędzili słów krytyki.

Marek Twardowski wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego został nagrodzony burzliwymi oklaskami za stwierdzenie, iż system ochrony zdrowia jest chory, bo tylko ktoś nienormalny może sądzić, że przy obecnym finansowaniu opieka zdrowotna może funkcjonować normalnie.

W niedziele 31 maja kończy się jubileuszowy XV Kongres Medycyny Rodzinnej w Karpaczu. Ponad 1300 lekarzy, pielęgniarek i menadżerów z całej Polski, uczestniczyło w ponad 60 sesjach, kursach i zajęciach praktycznych. Po raz pierwszy organizatorem spotkania obok Kolegium Lekarzy Rodzinnych była Federacja Porozumienie Zielonogórskie, która prezentowała zagadnienia związane z organizacją i zarządzaniem praktykami lekarskimi.

Niezadowolenie z relacji między lekarzami rodzinnymi, a decydentami systemu ochrony zdrowia było wyrażane w wielu dyskusjach oficjalnych i kuluarowych.

- Musimy przywrócić godność lekarza rodzinnego – mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie – to niedopuszczalne by publicznie deprecjonować zawód lekarza, co miało miejsce w styczniu 2015. Jeśli ta tendencja będzie trwała, pacjenci za kilka lat, zwłaszcza w małych miejscowościach, zostaną pozbawieni opieki lekarzy POZ, lekarzy rodzinnych już nie będzie, a koszt utrzymania zespołów internisty i pediatry będzie zbyt wysoki. Mamy najmniejszą liczbę chętnych na tę specjalizację - już teraz mamy kandydatów tylko na 50 proc. miejsc rezydenckich, a średnia wieku lekarzy w praktykach wynosi 58 lat.

- Tymczasem w zawodzie lekarza specjalisty medycyny rodzinnej pracują głownie entuzjaści, którzy leczą tych samych pacjentów od kilkudziesięciu lat. Niestety, decydenci zamiast promować medycynę rodzinną, próbują poprawiać sytuację w POZ uzupełniając kadry lekarzami o węższych specjalnościach – ubolewa wiceprezes PZ Wojciech Pacholicki. Jest czym się martwić, w ubiegłym roku wszyscy lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili ponad 140 mln porad.

- Ważny na Kongresie jest także aspekt łączący lekarzy POZ - mówi Joanna Zabielska – Cieciuch ekspert PZ. - Ze względu na napięty program wiele burzliwych dyskusji i debat toczyło się w kuluarach i po zakończeniu wykładów. 

- To szansa na integrację środowiska lekarskiego  - stąd temat spotkania: „Razem dla zdrowia”. Im więcej łączy lekarzy tym lepiej dla pacjenta – podkreśla Tomasz Tomasik, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Uczestnicy kongresu dzielili się najnowszą wiedzą z kardiologii, endokrynologii, antybiotykoterapii,  z genetyki i chorób rzadkich, na które choruje około 2 mln osób. Jedna z sesji poświęcona była efektom i wadom wprowadzenia pakietu onkologicznego. Lekarze wzięli też udział w warsztatach dolnośląskiej szkoły USG. Chętni mogli skorzystać z warsztatów biegowych oraz  Nordic Walking. Swoją wiedzę będą przekazywać pacjentom, którzy w ramach profilaktyki i  terapii wielu chorób powinni zwiększyć swoją aktywność fizyczną.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Biuro Federacji PZ 23.04.2015

 

Jakie zadania lekarza POZ? Porozumienie Zielonogórskie krytykuje propozycje resortu

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, dotyczącego zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, będzie jednym z ważniejszych punktów jutrzejszego (24.04.) posiedzenia zespołu roboczego do spraw pakietu onkologicznego i POZ.
Federacja Porozumienie Zielonogórskie przedstawi resortowi swoje uwagi do projektu. Zdaniem Federacji, wymaga on gruntownych zmian, a część zapisów jest nie do przyjęcia.

Eksperci PZ określają projekt jako „jednostronny i asymetryczny”, zwracając uwagę, że na lekarzy, pielęgniarki i położne nakłada się wykonanie określonych działań bez dostarczenia do tego stosownych narzędzi, nie zobowiązuje drugiej strony np. do współpracy. Ponadto proponowane zapisy są bardzo ogólne i dają możliwość różnej interpretacji.

PZ uważa, że przepisy wykonawcze wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (której aktem wykonawczym jest opiniowane rozporządzenie)  powinny określać tylko te zadania, które są finansowane ze środków publicznych. Tymczasem propozycje resortu znacznie wykraczają poza ten zakres.

Część projektowanych przepisów dotyczy świadczeniodawców udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, a nie lekarzy, pielęgniarek, położnych POZ, którzy nie muszą być świadczeniodawcami.

W opinii PZ wydawanie takiego rozporządzenia nie jest niezbędne – wystarczy zmienić ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jeśli już jednak takie rozporządzenie ma być wydane, zdaniem Federacji powinno być zgodne z rozporządzeniem „koszykowym w poz”. W przeciwnym razie powstaną różnice interpretacyjne utrudniające wykonywanie świadczeń, np. w sytuacji, gdy zadanie nie będzie świadczeniem gwarantowanym lub odwrotnie.

Ponadto PZ uważa, że za zwiększaniem zakresu zadań w podstawowej opiece zdrowotnej, powinien iść wzrost nakładów na POZ.

Porozumienie Zielonogórskie przedstawi na jutrzejszym spotkaniu także szczegółowe uwagi do projektu.

Równie ważnym punktem tego posiedzenia będzie omówienie spraw związanych z nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 18 grudnia 2014r  w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. W trakcie spotkania w resorcie zdrowia w dniu 25 marca przedstawiciele Federacji PZ otrzymali w zapewnienie, że nowelizacja ta uwzględni zapisy porozumienia z dnia 7 stycznia zawartego przez FPZ, ministra zdrowia i prezesa NFZ.

 

Biuro Federacji PZ 25.03.2015

 

 

Informacja ze spotkań zespołów ds. POZ i Pakietu Onkologicznego

 

(Warszawa 25.03.2015 r.)

Zespół ds. Pakietu Onkologicznego, ustalił, że zwiększy się katalog rozpoznań na podstawie których, będzie można wystawić karty DILO.
Poruszono także kwestię rozliczeń hospitalizacji pacjentów onkologicznych w ramach świadczeń bezlimitowych.

Podczas spotkania wyjaśniano także, jak prawidłowo powinna zostać wypełniona karta DILO.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Porozumienia Zielonogórskiego, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Naczelnej Izby Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz konsultanci ds. onkologii.

W pracach zespołu ds. POZ uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji reprezentujących POZ.
Wśród ważniejszych z omawianych spraw, były techniczne kwestie dotyczące m.in. kart DILO, które trzeba wypełniać ręcznie – ministerstwo ma przygotować ostateczną wersję karty, którą informatycy POZ dostosują do programów, z których korzystają przychodnie.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że jest już w trakcie konkursów na szkolenia onkologiczne, o które wnioskowali lekarze rodzinni.

Omówiono także kwestie szkoleń jakie będą musieli przejść pediatrzy i interniści, by uzyskać uprawnienia do stałej pracy w POZ.

Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego komentując spotkanie podkreślił, że lekarze AOS – mogą wypisywać karty uprawniające do szybkiej ścieżki leczenia onkologicznego, dopiero po rozpoznaniu nowotworu.  Jego zdaniem to wielki błąd i w wielu przypadkach wydłużanie czasu leczenia. Aby pacjenci szybko mogli otrzymać karty i rozpocząć hospitalizację, wielu lekarzy AOS - odsyła ich do POZ.

Z kolei Marek Twardowski, wiceprezes PZ, zwrócił uwagę że z powodu rosnącej biurokracji obecnie wizyta pacjenta w poradni lekarza rodzinnego trwa kilka minut a powinna, co najmniej 15.

Poruszono także kwestę zmian w sprawozdawczości POZ w 2015 r.

Ostatnim tematem, który ciągle jest przedmiotem sporu świadczeniodawców POZ z Ministerstwem Zdrowia była kwestia wadliwego sposobu weryfikacji ubezpieczonych. Jak podkreślał Krajewski, to wielka kompromitacja dla NFZ, bo ciągle zdarzają się przypadki pacjentów ubezpieczonych, którzy w systemie e-WUŚ wyświetlają się jako nie posiadający ubezpieczenie zdrowotnego.  – Takie narzędzie nie może być podstawą rozliczania świadczeń - dodał.
Marek Twardowski wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia, żeby przyjrzało się temu problemowi w trybie nadzoru nad NFZ.

Kolejne, zaplanowane na 22 kwietnia 2015 r. spotkanie dotyczące POZ,  będzie poświęcone zmianom w projekcie rozporządzenia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Biuro Federacji PZ 24.03.2015

 

Jutro w resorcie spotkanie dwóch zespołów do spraw POZ i pakietu onkologicznego


Jacek Krajewski i Marek Twardowski będą reprezentowali Federację Porozumienie Zielonogórskie w zaplanowanym na środę (25 marca), spotkaniu zespołu do spraw POZ, powołanego przez Ministerstwo Zdrowia m.in. w związku z pakietem onkologicznym. Spotkanie rozpocznie się o 17.00.
W piśmie do resortu prezes PZ Jacek Krajewski przedstawił kilka zagadnień, które w opinii organizacji wymagają poruszenia podczas pracy zespołu, a także – niekiedy pilnych rozwiązań.
Jacek Krajewski proponuje omówić projekt rozporządzenia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, a także problem postępującego niedoboru  lekarzy i pielęgniarek pozostającego w  związku z niską motywacją do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej oraz nieprawidłowo przebiegającego procesu kształcenia nowych kadr.
Na liście spraw wymagających regulacji jest także czas trwania porady lekarskiej w POZ. Jacek Krajewski podkreśla w piśmie, że problem ten jest nieuregulowany i komentowany wyłącznie tak, że „porada pacjenta powinna trwać tyle ile potrzeba”.
Ponadto PZ proponuje zająć się problemem rozliczania świadczeń dla pacjentów nieuprawnionych do świadczeń oraz nieporozumieniami ze środowiskiem onkologicznym, spowodowanymi odsyłaniem pacjentów po leczeniu onkologicznym do dalszego leczenia i monitorowania u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Przedstawiając propozycje na spotkanie, prezes PZ wyraził  nadzieję, że będzie ono „początkiem konstruktywnych działań zmierzających do poprawy warunków pracy tego segmentu opieki zdrowotnej w naszym kraju, a w konsekwencji poprawy jakości świadczeń.”
Jutro w Ministerstwie Zdrowia odbędzie się także drugie spotkanie Zespółu ds. Pakietu Onkologicznego. Rozpocznie się o godz. 15.00. Porozumienie Zielonogórskie będą reprezentowali: Wojciech Pacholicki - wiceprezes oraz Marek Sobolewski, ekspert ds legislacji.
- Liczymy, że Ministerstwo odpowie na nasze pytania dotyczące funkcjonowania pakietu - mówi Pacholicki. – Dziś, po blisko trzech miesiącach funkcjonowania, czas na podsumowanie i korekty.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Biuro Federacji PZ 10.03.2015

 

Lubuskie: NFZ oszukuje lekarzy rodzinnych i nie dotrzymuje umowy

 

Finansowanie przez NFZ pacjentów negatywnie zweryfikowanych w e-WUŚ przez trzy okresy rozliczeniowe okazało się fikcją – alarmuje Marek Twardowski, prezes Lubuskiego Porozumienia Zielonogórskiego, zapowiadając stanowcze kroki prawne. 

Marek Twardowski otrzymuje liczne sygnały od świadczeniodawców POZ województwa lubuskiego, że pacjenci, którzy wypełnili oświadczenia o posiadaniu prawa do ubezpieczenia zdrowotnego w styczniu tego roku i winni być zweryfikowani jako ubezpieczeni i opłacani przez 3 kolejne okresy rozliczeniowe tj. luty, marzec, kwiecień 2015 - nie zostali tak zweryfikowani. Oznacza to, że i w styczniu i w lutym i być może w marcu, są leczeni u lekarzy rodzinnych bez zapłaty ze strony NFZ – czyli za darmo.

Prezes Lubuskiego Związku Lekarzy Pracodawców POZ „Porozumienie Zielonogórskie” napisał w tej sprawie pismo do dyrektora lubuskiego oddziału NFZ, w którym podkreślił, że jest to ewidentne złamanie zapisu umowy między lekarzami POZ a oddziałem. „(…) Nie może być tak, żeby w demokratycznym państwie prawnym jedna strona umowy wykorzystywała drugą stronę umowy, wręcz ją oszukując – bo jak inaczej nazwać niezapłacenie mimo stosownych zapisów w umowie?” – czytamy w piśmie. 

Twardowski jest przekonany, że to nie jest pomyłka NFZ, tylko celowe działanie, i to zapewne nie tylko w jednym regionie. 

- To po prostu oszukiwanie lekarzy rodzinnych– mówi. – na razie analizujemy skalę problemu w naszym województwie, gdzie do Porozumienia Zielonogórskiego należy ok. 80 proc. podmiotów POZ. W ciągu kilku dni będziemy mieć konkretne dane, które przedstawimy na konferencji prasowej. Zapewniam, że nie zostawimy tej sprawy i podejmiemy odpowiednie kroki prawne. Odpowiednie – to znaczy stanowcze, zgodne z prawem i jak najmniej dotykające pacjentów. To nie oni są winni bałaganowi, który panuje w systemie weryfikacji ubezpieczeń. Część zweryfikowanych negatywnie w e-WUŚ przedstawia dokumenty, potwierdzające ich prawo do leczenia finansowanego przez NFZ. 

- Jak widać na bałaganie w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, Fundusz tylko zyskuje – przede wszystkim finansowo, a kolejni prezesi NFZ nie są wstanie tego uporządkować – mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. - Tracą na tym przede wszystkim pacjenci, którzy zostają pozbawieni opieki lekarza rodzinnego, którego sami wybrali  i nie  mogą  skorzystać np. z programów zdrowotnych.

Krajewski dodaje, że rozwiązaniem tej nieudolności urzędniczej jest wprowadzenie bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej dla każdego.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biuro Federacji PZ 27.02.2015

 

Karty zgonu dla biurokratów


- Lekarze rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego od lat mówią o konieczności powołania instytucji koronera mówi Joanna Szeląg, ekspert PZ. - Natomiast Minister Zdrowia zamiast skupić się na rzeczywistym problemie znów wprowadza pozorne zmiany i dokłada lekarzom kolejne biurokratyczne obowiązki – tym razem związane z wystawianiem karty zgonu.

1 marca 2015 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu. W rozporządzeniu określono zakres danych, jakie będą zawarte w karcie zgonu od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 1 stycznia 2018 r. Rozszerzono znacznie zakres wymaganych danych.

- Wiele z nich to dane zbędne, a czasem nawet niedostępne dla lekarza stwierdzającego zgon – zauważa Tomasz Zieliński, ekspert z Porozumienia Zielonogórskiego. – Mam wrażenie, że jest to kolejny przykład przerzucania na lekarzy obowiązków urzędników, w tym wypadku urzędów statystycznych.

Według nowych wzorów, w karcie należy wpisać – jeśli są znane – m.in. w przypadku dziecka do roku życia: godzinę urodzenia, informacje o stanie jego zdrowia w chwili urodzenia: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar, informacje o przebiegu ciąży i porodzie(okres trwania ciąży, wielorakość porodu oraz liczbę dzieci urodzonych przez matkę). Ponadto należy podać wykształcenie zmarłego, miejsce zamieszkania zmarłego, w tym okres przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy.

Po co te wszystkie dane?

- Miałoby to może jeszcze uzasadnienie, gdyby istniała instytucja koronera, co Porozumienie Zielonogórskie postuluje od dawna – mówi Tomasz Zieliński. – Osoba zawodowo zajmująca się stwierdzaniem zgonu i wystawianiem kart zgonu miałaby możliwość analizowania każdego przypadku. Obecnie jednak najczęściej zgon stwierdza lekarz rodzinny, dla którego nie jest to podstawowy obowiązek.

Tomasz Zieliński zwraca także uwagę na absurdy niektórych punktów w karcie, jak np. pytanie ”Czy była przeprowadzona sekcja zwłok lub inne badania post mortem?”

- Musimy odpowiedzieć TAK, bo przecież stwierdzamy zgon, czyli badamy post mortem – mówi Zieliński. – Obok pojawia się kolejne pytanie: „ Czy przyczyna zgonu podana powyżej uwzględnia wyniki sekcji zwłok?” W przeważającej liczbie przypadków trzeba odpowiedzieć NIE, co może sugerować, że lekarze przeprowadzają sekcje zwłok, ale ich wyników nie uwzględniają.

- Jak widać biurokraci z Ministerstwa Zdrowia uważają, że zwiększając liczbę rubryk do wypełnienia, poprawią system – mówi Joanna Szeląg . - Rzeczywiste problemy wciąż pozostają nierozwiązane.

 

 

Biuro Federacji PZ 25.02.2015

 

Zespół ds. pakietu onkologicznego rozpoczął pracę

 

Dwie godziny trwało pierwsze posiedzenie zespołu roboczego do spraw funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, w tym pakietu onkologicznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lekarzy POZ, nowy konsultant medycyny rodzinnej oraz konsultanci krajowi w zakresie onkologii.

- Pakiet onkologiczny to nowy twór, który został wprowadzony bez pilotażu, ze wszystkimi - również negatywnymi konsekwencjami. Ten zespół, który dziś rozpoczął pracę, ma generować dobre zmiany, by pakiet wreszcie zaczął funkcjonować sprawnie – mówi Wojciech Pacholicki, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.  

Omawiając zagadnienia pakietu onkologicznego lekarze zwrócili uwagę na kilka kwestii: Np. Karta podzieliła pacjentów na tych, którzy uzyskają dostęp do szybkiej ścieżki i tych, dla których diagnostyka się wydłużyła. To bardzo ważne, gdyż w niektórych sytuacjach karta leczenia onkologicznego wydłużyła także czas leczenia, bo nie można pomijać niektórych jej etapów. Obecni uznali także, iż w onkologii dziecięcej karta nie jest potrzebna, bo ten model leczenia jest wystarczająco szybki.

- Z punktu widzenia pacjenta było to bardzo istotne spotkanie – podkreślał Andrzej Zapaśnik, ekspert Federacji Porozumienie Zielonogórskie. - Sztywne podzielenie środków w onkologii negatywnie przekłada się na tych, którzy już maja wdrożone leczenie często ich czas leczenia się wydłuża - to nieetyczne.

Spotkanie dotyczyło także reorganizacji pracy POZ. Lekarze wrócili do nierozwiązanych kwestii, które poruszali w trakcie grudniowych negocjacji z ministerstwem - likwidacji skierowań do okulistów i dermatologów. Zwrócili uwagę, że konieczne jest wydłużenie średnio czasu wizyty z 7 do 15 minut. Ze względu na „dziurawy” system eWUŚ postulowali także zmianę zasad weryfikacji ubezpieczonych. Przedstawiciele PZ uzgodnili z Ministerstwem Zdrowia, że kwestiami POZ zajmie się osobna grupa ekspertów, który będzie się spotykała niezależnie.

Kolejne spotkanie zespołów omawiających problemy  zarówno POZ jak i pakietu onkologicznego odbędzie się pod koniec marca.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Biuro Federacji PZ 25.02.2015

 

26 lutego zaczyna prace zespół ds. pakietu onkologicznego

 

Powołanie takiego zespołu było jednym z efektów Federacji Porozumienie Zielonogórskie zawarcia porozumienia z resortem zdrowia, do którego doszło 7 stycznia b.r.

Ministerstwo Zdrowia zaprosiło przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego na pierwsze posiedzenie zespołu roboczego do spraw funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, w tym pakietu onkologicznego. W zaproszeniu napisano, że do zadań zespołu będzie należeć m.in.: analiza pierwszych sześciu miesięcy funkcjonowania pakietu onkologicznego, wartości indywidualnych wskaźników rozpoznawania nowotworów oraz zasadności zamian ustawowych w zakresie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

- Skład zespołu nie jest nam znany, minister go nie ujawnił – mówi jeden z zaproszonych na posiedzenie przedstawicieli PZ, wiceprezes Wojciech Pacholicki. – Mimo wszystko zakładamy, że powołanie zespołu nie ma charakteru propagandowego, tylko rzeczywiście chodzi o solidną pracę , która będzie służyć poprawieniu najbardziej kontrowersyjnych zapisów pakietu. Nasza organizacja ma liczne uwagi do jego funkcjonowania, przedstawimy własną analizę, dotyczącą pierwszych dwóch miesięcy. Najwięcej kontrowersji i niejasności dotyczy opieki specjalistycznej. Wiele również wiąże się z praktyką lekarzy POZ.

Wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie oczekuje, że pierwsze spotkanie zespołu będzie konkretne i merytoryczne. Powinno ujawnić największe wady obecnych rozwiązań zgłaszanych przez wiele organizacji lekarskich i pacjenckich oraz wskazać kierunek i harmonogram dalszych prac.

Spotkanie zaczyna się o godz. 14.00, o jego efektach będziemy informować. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biuro Federacji PZ 19.02.2015

 

Czy lekarze POZ mają finansować leczenie nieubezpieczonych?

Porozumienie Zielonogórskie wystąpi do prezesa NFZ o jednoznaczną interpretację przepisów, dotyczących finansowania porad udzielanych pacjentom na podstawie oświadczeń. Prawo jest bowiem w tej kwestii niejasne, a z informacji jednego z oddziałów NFZ wynika, że koszty takich świadczeń pokryją sami lekarze.

- Pacjent, którego ubezpieczenia nie potwierdził system eWUŚ, a twierdzi, że jest ubezpieczony, ma prawo złożyć oświadczenie – mówi Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego. Lekarz w takiej sytuacji udziela porady, tak jak pacjentowi ubezpieczonemu. Nierozstrzygnięta zostaje kwestia finasowania tych porad.

Do końca ubiegłego roku sprawa była jasna: chory – ubezpieczony czy nie – teoretycznie mógł korzystać z porad lekarskich na podstawie oświadczenia bez ograniczeń. Od 1 stycznia b.r. NFZ wprowadził trzymiesięczny „termin ważności” takiego dokumentu, jednocześnie nie precyzując, czy po tym okresie pacjenta można uznać za osobę nieubezpieczoną, jeżeli system eWUŚ nadal tego nie potwierdza.

– Z odpowiedzi, jaką nasz związek otrzymał od lubuskiego oddziału funduszu wynika jednoznacznie, że oświadczenie pacjenta o prawie do ubezpieczenia jest ważne tylko przez trzy kolejne okresy sprawozdawcze, czyli trzy miesiące kalendarzowe. Potem fundusz już nie będzie finansował pacjenta, który chciałby złożyć kolejne oświadczenie – wyjaśnia  Marek Twardowski, szef lubuskiego Porozumienia Zielonogórskiego.

Oznacza to, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej otrzyma za takiego pacjenta stawkę kapitacyjną jedynie za okres trzech miesięcy. Jeśli po tym czasie pacjent zgłosi się na wizytę, to NFZ jej nie sfinansuje.

- Nie możemy się zgodzić na to, by koszty źle działającego systemu ponosili pacjenci i lekarze – dodaje Marek Twardowski.  System eWUŚ weryfikuje negatywnie  zarówno pacjentów nieubezpieczonych, jak i tych, którzy w rzeczywistości mają prawo do świadczeń ze środków publicznych, tylko nie dopełnili proceduralnych obowiązków. NFZ obie te grupy traktuje jednakowo, chociaż przecież ma obowiązek finansowania świadczeń wszystkich osób ubezpieczonych  a nie tylko tych, którzy taki mają status w systemie eWUŚ.
- Skala problemu jest ogromna, bo w systemie  eWUŚ ok. 3 mln Polaków nie ma potwierdzonego prawa do świadczeń – mówi Jacek Krajewski. - Nikt nie wie, ile nie ma ich naprawdę, a u ilu wynika to z błędów w systemie. A NFZ najwyraźniej nie jest zainteresowany wyjaśnieniami. Po co, skoro lekarze i tak będą leczyć wszystkich przez najbliższe trzy miesiące…

Federacja PZ 17.02.2015

 

PZ zwracało uwagę na problem z ubezpieczeniem 18-latków od 2012 roku

Wbrew ustaleniom porozumienia ze stycznia b.r., NFZ przestał płacić lekarzom rodzinnym za pacjentów negatywnie zweryfikowanych przez eWUŚ – w tym także za uczniów, którzy skończyli 18 lat i mają prawo do świadczeń zdrowotnych.

Najbardziej prozaicznym powodem, dla którego ta grupa w systemie e-WUŚ często wyświetla się na czerwono, jest fakt niezgłoszenia ich do ubezpieczenia. Problemy z uczniami w kontekście e-WUŚ Porozumienie Zielonogórskie sygnalizowało jeszcze zanim system został uruchomiony.

Także jeszcze w 2012 r. PZ zwróciło się do ministra zdrowia, ostrzegając przed  zagrożeniem, że w nowym systemie osiągnięcie pełnoletniości może stawać się przyczyną braku ubezpieczenia.

„W aktualnym stanie prawnym dziecko kończące 18 lat przestaje mieć tytuł do ubezpieczenia przy ubezpieczonym rodzicu. Jeżeli nadal się uczy, może być ubezpieczone pod warunkiem ponownego zgłoszenia jako pełnoletnie dziecko uczące się. Takie zgłoszenie wymaga posiadania informacji przez rodzica o wymaganej procedurze i dokonania zgłoszenia potwierdzonego informacją ze szkoły, że dziecko się nadal uczy” – pisał Jacek Krajewski, proponując uproszczenie tej procedury.

Zdaniem Federacji znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby to szkoła (w tym uczelnia) miała obowiązek przekazywania odpowiedniej informacji o uczniach kończących w danym miesiącu 18 rok życia do ZUS lub KRUS oraz NFZ. Na tej podstawie odpowiedni urząd dokonywałby automatycznej korekty zgłoszenia bez konieczności aktywnego działania rodzica. Wszak to tylko biurokratyczna procedura, której konieczność wykonania wynika tylko z procedur wytworzonych przez te urzędy a nie z powszechnie obowiązującego prawa.

Prezes PZ podkreślał, że urzędy państwowe są bardziej odpowiednie do tych czynności niż nieznający dokładnie prawa i wewnętrznych procedur ZUS, KRUS i NFZ rodzice.

Pomysł poparła nawet ówczesna prezes NFZ, zastrzegając jednak, że wymagałby on zmian w przepisach (co przecież było oczywiste). Jednocześnie, odpowiadając prezesowi PZ, Agnieszka Pachciarz zapewniła, że po ukończeniu 18 r. ż. uczniowie nie tracą prawa do świadczeń.

W świetle ostatnich decyzji NFZ wydaje się jasne, że pełnoletni uczniowie te prawa wprawdzie mają, ale w POZ ich realizacja odbywa się kosztem lekarzy. Z informacji NFZ wynika jednoznacznie, że oświadczenie pacjenta o prawie do ubezpieczenia jest ważne tylko przez trzy miesiące, a potem fundusz już nie będzie finansował pacjenta, który chciałby złożyć kolejne oświadczenie. Oznacza to, że lekarze POZ dostaną za takiego pacjenta stawkę kapitacyjną tylko przez trzy miesiące. Kto zatem zapłaci za jego leczenie? Lekarz POZ. Podkreślić należy, że nie chodzi tu o osoby rzeczywiście nieubezpieczone, tylko takie, które mają taki status w systemie, zwykle na skutek różnych luk proceduralnych.

Kolejny problem to rzetelna informacja – czy też w tym wypadku raczej edukacja. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia.
- Na promocję wątpliwej jakości pakietu onkologicznego NFZ razem z Ministerstwem Zdrowia wydały ok. 3,5 mln zł. PKP za 10 mln zł robi kampanię, z której wynika jedynie tyle, że nie wszystkie pociągi należą do PKP. Może zamiast nikomu niepotrzebnych lub wprowadzających w błąd reklamówek za publiczne pieniądze rząd znalazłby środki na kampanię, w której rzetelnie poinformowano by obywateli o ich obowiązkach w związku z ubezpieczeniem – pyta Wojciech Pacholicki wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.

Federacja PZ 05.02.2015

 

Należy zweryfikować weryfikację


Od 1 stycznia br. wstrzymana została  tzw. kapitacja w stosunku do osób niezweryfikowanych przez Elektroniczny System Uprawnień Świadczeniobiorców. Czyli pacjentów, których dane podczas rejestracji do lekarza wyświetlają się na ekranie komputera w kolorze czerwonym.

Tym samym Narodowy fundusz Zdrowia nie wypłaci świadczeniodawcy – lekarzowi, u którego taki pacjent złożył wcześniej swoją deklarację, miesięcznej zapłaty za gotowość do udzielenia świadczeń, czyli stawki kapitacyjnej, np. w wysokości 11 złotych i 67 groszy… Taką bowiem wartość ma miesiąc zdrowia ubezpieczonego obywatela dla zarządzających polskim systemem opieki zdrowotnej.

Wprowadzony 1 stycznia 2013 roku e-WUŚ miał ułatwiać weryfikację praw pacjentów do opieki medycznej finansowanej przez NFZ na podstawie numeru PESEL i usprawniać rozliczenia świadczeniodawców.  System ten wdrożono, mimo wielu ich zastrzeżeń związanych z licznymi i powtarzającymi się błędami, powodującymi konieczność urzędowego wyjaśniania swych uprawnień przez pacjentów, a przede wszystkim opóźnienia w rozliczaniu się przez NFZ ze świadczeniodawcami, a nawet odmawianiu im należnej zapłaty.

Mimo szumnych zapowiedzi ministra problemy te nie zostały rozwiązane i już po pierwszym w tym roku miesiącu pracy, świadczeniodawcy skarżą się na rosnącą liczbę przypadków odrzucania przez system osób, które miały prawo bezpłatnej opieki zdrowotnej. Występują wręcz przypadki, że pacjenci tacy nagle wyświetlani są przez kilka dni w miesiącu „na czerwono”, by po tym okresie ponownie wyświetlać się na zielono. Jeśli NFZ kontrolował właśnie w tym czasie uprawnienia tych pacjentów, to należna za nich stawka kapitacyjna nie będzie świadczeniodawcom wypłacona. Tak, jak to było w analogicznych przypadkach przy rozliczeniach za grudzień 2014 roku.

Wprawdzie tacy pacjenci – w danym momencie błędnie zweryfikowani przez system e-WUŚ - mogą wypełnić oświadczenie, iż ich ubezpieczenie jest ważne, co powinno skutkować finansowaniem ich leczenia zarówno w kolejnych trzech miesiącach, ale i w takich przypadkach NFZ także odmawia uregulowania swoich należności wobec świadczeniodawców. (Taki dokument jest „dopinany” do sprawozdania wizyty z kodem). Tymczasem udzielane takim pacjentom świadczenia wymagają kosztów związanych z obsługą.

Wprawdzie, dzięki staraniom protestujących na początku roku świadczeniodawców z Federacji „Porozumienie Zielonogórskie”, pacjenci błędnie wyświetlani w systemie jako nieuprawnieni do bezpłatnej opieki zdrowotnej nie muszą ponownie składać deklaracji u wybranego lekarza, ale nawet po wyjaśnieniu pomyłki, Fundusz odmawia uregulowania za nich stawki kapitacyjnej.

Sytuacja ta powoduje rosnące straty po stronie świadczeniodawców… i oczywiście, dzięki niewypłaconym im pieniądzom - przywłaszczonym w ten sposób przez NFZ - oszczędności budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia. Dla pacjentów, oraz potraktowanych w ten sposób lekarzy, są to oszczędności kosztem ich zdrowia. Ograniczenie budżetu świadczeniodawcy oznacza przecież m.in. zmniejszoną możliwość zlecania badań.

Biorąc pod uwagę liczbę obywateli objętych bezpłatną opieką zdrowotną i skalę pomyłek systemu, liczoną w setkach tysięcy, są to kwoty idące w dziesiątki milionów złotych. Ani NFZ, ani minister zdrowia nie wyjaśnili dotąd, na co przeznaczane są te - „wypracowane” przez system e-WUŚ - „oszczędności”. 

Najwyższy czas, by zweryfikować te „systemowe oszczędności” resortu i przejrzyście je rozliczyć.

(***)

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Federacja PZ 07.01.2014

Komunikat Zespołu Negocjacyjnego FPZ

O godz. 6.00 po 14 godz. morderczych negocjacji osiągnięto porozumienie z MZ. Poradnie będą otwarte sukcesywnie, od dzisiaj jak tylko dotrzemy do pracy.

USTALONO

Prezes NFZ zobowiązał się do ogłoszenia w dniu dzisiejszym zmienionego zarządzenia zawierającego wynegocjowane zapisy.
a. Umowy będą aneksowanie od 1 stycznia 2015 z zachowaniem ważności deklaracji i numerów recept.
b. Deklaracje pacjentów nieuprawnionych (czerwonych) nie tracą ważności - bez konieczności zbierania nowych deklaracji.
c. W trakcie obowiązywania umowy jej zapisy nie mogą być zmienione bez zgody drugiej strony.
d. W harmonogramach pracy lekarzy obowiązuje zapis pomiędzy 8 a 18.
e. Zlikwidowano konieczność corocznego potwierdzania rachunku bankowego.
f. Kontrole mogą trwać maksymalnie 12 dni. Muszą być zgłaszane 48 godz. wcześniej.
g. Umowy będą trwały maksymalnie 12 miesięcy.
h. Wskaźnik skuteczności onkologicznej będzie jeszcze przedmiotem uzgodnień po wcześniejszym monitoringu.
i. Wprowadzony zostanie zapis ustawowy dotyczący powołania koronerów i zmian w zasadach stwierdzania zgonów.
j. od stycznia stawka kapitacyjna wzrośnie do 140,4 zł.:
k. od 1 lipca stawka kapitacyjna dla przychodni, które sprawozdawały badania wyniesie 142,08 zł.
l. od 1 sierpnia 2015 dla przychodni, które osiągną wskaźnik wykonywania badań, który określi NFZ wyniesie 144,00 zł.

Możliwość wydawania karty onkologicznej będzie przedmiotem dalszych uzgodnień.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Federacja PZ 22.12.2014

 

Coraz bliżej porozumienia

 

W poniedziałek (22.12.2014), w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Federacji i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Delegacji NFZ przewodniczył Prezes NFZ, Tadeusz Jędrzejczyk, ze strony Ministerstwa rozmowy prowadzili: Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz oraz wiceministrowie: Sławomir Neumann oraz Piotr Warczyński.

 

- Większość uzgodnień ciągle jest w sferze obietnic, nie konkretów. Minister obiecał wyższe finansowanie POZ. Jesteśmy blisko globalnej kwoty, którą powinniśmy otrzymać, by udźwignąć nowe zadania. Dzieli nas sposób podziału środków – mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

 

Chodzi o stawkę 3,0 którą lekarze otrzymują za leczenie pacjentów z chorobami układu krążenia i z cukrzycą, na którą ciągle nie ma zgody MZ.

 

Minister Zdrowia zobowiązał się do spełnienia postulatu Federacji i KLRwP dotyczącego wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Rozporządzenie to wejdzie w życie w dniu 01.01.2015 r. W rozporządzeniu zmniejszono liczbę badań, które mają zlecać lekarze rodzinni.

 

Nadal także otwarta zostaje kwestia traktowania jako nieubezpieczonych i usuwania z listy lekarzy pacjentów wyświetlających się w systemie eWUŚ na czerwono.

 

Prezes NFZ poinformował, że przygotowano nowy projekt Zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

 

- Obszary wymagające pilnego uzgodnienia to wciąż: finanse, zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pakiet onkologiczny – tłumaczy Jacek Krajewski.

 

Kolejne spotkanie ma odbyć się w poniedziałek.

 

Biuro Prasowe Federacji Porozumienie Zielonogórskie  Monika Kowalska, rzecznik prasowy, tel. 698 66 69 86,

e-mail: m.kowalska@federacja-pz.pl, www.federacjapz.pl

 

Federacja PZ 12.12.2014

 

Odpowiedź Federacji Porozumienie Zielonogórskie na oświadczenie Ministerstwa Zdrowia

 

 

W związku z oświadczeniem Ministerstwa Zdrowia, które próbuje powiązać działalność spółki Medical Concept z negocjacjami prowadzonymi przez Zarząd FPZ biuro prasowe Federacji informuje.

 

Każda reprezantatywna organizacja świadczeniodawców może delegować do rozmów z Ministerstwem swoich przedstawicieli – i w tym przypadku decyzja należy do zarządu Porozumienia Zielonogórskiego. Ministerstwo Zdrowia nie powinno ingerować w autonomie organizacji.

 

Medical Concept jest spółką, która powstała w 2010 roku m.in. w celu standaryzacji i poprawy jakości świadczeń w ochronie zdrowia. Dziwi więc dlaczego ministerstwu dotychczas ten fakt nie przeszkadzał w negocjacjach.

 

Władze Federacji odniosły się także do wczorajszego wystąpienia ministra Neumana. Informacje jakoby lekarze chcieli pobierać opłaty za wstęp do przychodni i mieć dzień wolny od przyjmowania pacjentów to bzdura i kłamstwo. Federacja wyjaśnia, że była mowa o możliwości uczestnictwa w szkoleniach onkologicznych, które organizuje Ministerstwo w dni robocze – nie można być jednocześnie w przychodni i na wykładach na temat pakietu onkologicznego.  Jednocześnie Prezes Federacji apeluje do Premier Ewy Kopacz, o pomoc w rozmowach z Ministerstwem, które całkowicie straciło kontakt z rzeczywistością.

 

Monika Kowalska
Biuro Prasowe
Federacja Porozumienie Zielonogórskie

tel. 698 66 69 86
e-mail: m.kowalska@federacja-pz.pl

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Federacja PZ 11.12.2014

 

Notatka po spotkaniu z Ministerstwem Zdrowia 11.12.2014 r.

W czwartek w dniu 11.12.2014 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Federacji z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Delegacji NFZ przewodniczył Prezes NFZ, Tadeusz Jędrzejczyk, ze strony Ministerstwa rozmowy prowadzili: Wiceminister Zdrowia Sławomir Neumann oraz Wiceminister Zdrowia Piotr Warczyński.

Przedstawiciele Federacji skomentowali przekaz wynikający z  konferencji prasowej Ministra Zdrowia, odnosząc się do niego negatywnie.
- Minister manipuluje danymi, informując społeczeństwo o znaczącej podwyżce środków przeznaczonych na podstawową opiekę zdrowotną, co jest oczywistą nieprawdą – mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. - Prezes Federacji podkreślił, że jedyne zwiększenie środków następuje na pokrycie kosztów nowych badań diagnostycznych, a w większości przypadków następuje zmniejszenie finansowania świadczeń POZ poprzez usuniecie pacjentów „czerwonych” z list aktywnych lekarzy POZ.

Minister Warczyński omówił zmieniony – na wniosek Federacji i KLR - projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Federacja projekt ten uznała za „niepoważny”. Jako termin proponowanej zmiany MZ zaproponowało drugi kwartał 2015 roku.

W zakresie finansowania świadczeń lekarza POZ, przedstawiciele Ministra Zdrowia i NFZ, nie uwzględnili propozycji Federacji. Ministerstwo Zdrowia i NFZ twardo stoją na stanowisku nie zwiększania realnych nakładów na podstawową opiekę zdrowotną.

Po uzyskaniu pewności, że rozmowy nie zakończą się konstruktywnymi wnioskami oraz, że zdania Federacji i Ministerstwa oraz NFZ różnią się w sposób zasadniczy, przedstawiciele Federacji opuścili salę obrad.

Federacja PZ 14.11.2014

 

Ministrze! Przestań okłamywać pacjentów!

Tak zwany „pakiet onkologiczny” jest tylko propagandową próbą oszukania pacjentów – alarmują eksperci Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. I apelują: Ministrze! Przestań okłamywać pacjentów!

- Miał rozwiązać problem kolejek do lekarzy specjalistów, który rzeczywiście należało już dawno rozwiązać. Dawał chorym na raka i ich rodzinom nadzieję – mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Eksperci tej organizacji, od 10 lat dbającej o prawidłowe funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej (która, według dyrektywy UE, stanowi fundamentalny element systemu ochrony zdrowia), wielokrotnie wskazywali na wady ministerialnego projektu. Wielokrotnie apelowali także do prawodawców o współpracę przy tworzeniu przepisów dotyczących prawa mającego obowiązywać lekarzy rodzinnych od 1 stycznia 2015.

Mijały miesiące ministerialnych zapewnień o skuteczności projektu mającego zapewnić rozwiązanie problemu kolejkowego. W tym czasie eksperci PZ wielokrotnie próbowali wskazać na niedoskonałości, a nawet wręcz niedoróbki wychwalanego pomysłu Bartosza Arłukowicza. Bez skutku.

Im bliżej było do końca roku, tym częściej pojawiały się komunikaty o rzekomych konsultacjach tego projektu ze środowiskiem lekarzy rodzinnych. Miały one charakter propagandowy i mijały się z prawdą, która miała na celu przerzucenie kosztów opieki nad pacjentami onkologicznymi na świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej. W międzyczasie minister próbował budować negatywny wizerunek lekarzy POZ chcąc skonfliktować ich z pediatrami. Społeczeństwu przekazywane były komunikaty, że poszczególne punkty projektu są uzgadniane z lekarzami rodzinnymi.

Nie była to prawda. Obnażane przez ekspertów PZ błędy projektu ministra były ignorowane, co doprowadziło do wprowadzenia przepisów, które od 1 stycznia 2015 roku mogą zagrozić funkcjonowaniu systemu podstawowej opieki zdrowotnej w całej Polsce.

Zagrożenie to jest realne. Świadczeniodawcy POZ obawiają się wziąć odpowiedzialność za propagandowe, ministerialno-rządowe obietnice składane pacjentom ich kosztem. Restrykcyjne kontrakty z NFZ, w założeniu ministra oparte na mafijnej zasadzie „propozycji nie do odrzucenia”, mogą jednak pozostać niepodpisane. Wtedy ministrowi pozostanie tylko jedno wyjście: Powołać ich „w dornowe kamasze”…

Do 1 stycznia 2015 roku pozostało mniej, niż dwa miesiące. Ustalone przez ministra zdrowia negocjacje są przedłużane od pół roku, a sporadyczne spotkania kończą się brakiem konkretnych zapisów rozwiązań.

Zarzuty ekspertów reprezentujących lekarzy rodzinnych są poważne. Najważniejsze wśród nich to brak szczegółowej oferty MZ dla świadczeniodawców POZ oraz pomysłu na organizację ich świadczeń. Obawiają się także przerzucenia odpowiedzialności na świadczeniodawców POZ w zakresie opieki nad pacjentami leczonymi do tej pory specjalistycznie bez zapewnienia w tym celu odpowiednich warunków. Podkreślają również brak wcześniejszego pilotażu efektywności rozwiązań pakietu kolejkowego i związanego
z tym finansowania nowych zadań dla POZ.

Wspomniane błędy systemowe sprawiły, że brakuje bodźców motywujących do pracy
w POZ, w której zaczyna brakować lekarzy i pielęgniarek.

Eksperci PZ obwiniają system preferujący tzw. medycynę naprawczą (szpitalno-specjalistyczną), który spowodował nacisk na zwiększenie liczby wykonywanych w POZ badań diagnostycznych ze względów pozamerytorycznych (wyższe stawki za więcej badań), oraz  nakaz diagnozowania bez wyraźnych wskazań medycznych - wyłącznie na życzenie płatnika. Wskazują przy tym merytoryczne błędy w rozporządzeniu MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ (z dnia 20 października br.), np. wpisanie szeregu takich badań (wątpliwych merytorycznie do stosowania w POZ), jak wskaźnik PSA oraz USG krtani i śródpiersia.

Na przeszkodzie w porozumieniu się świadczeniodawców i ministra, stoi również zapis zawężający definicję lekarza rodzinnego - dopuszczający do podzielenia opieki między lekarzami rodzinnymi na opiekujących się dziećmi „lub” dorosłymi (zamiast  obowiązującego w większości państw na całym świecie - opiekujących się całą populacją).

Przypadkowość rozwiązań pakietu onkologicznego i brak jego rzetelnego przygotowania powoduje też organizację fasadowych szkoleń w zakresie onkologii (jedynie w Warszawie, po jednym dniu dla lekarzy z każdego województwa), zaprogramowanych na zasadzie: „onkologia w 6 godzin”). Ich pełna realizacja oznaczałaby wyłączenie każdego z województw z realizacji świadczeń POZ na jeden dzień.

Świadczeniodawcy z Porozumienia Zielonogórskiego podkreślają, iż realność realizacji od 1 stycznia tzw. Pakietu onkologicznego w przedstawianym przez MZ kształcie, jest bardzo wątpliwa. Zwłaszcza, że budzi on szereg wątpliwości prawnych m.in. dotyczących podziału pacjentów na dwie kategorie, gdy pacjentów wymagających równie szybkich terapii, jak w przypadku onkologii, jest więcej.

Ponadto wprowadzony w przepisach system kar dla lekarzy nie wykazujących narzuconej przez MZ absurdalnej z różnych powodów liczby tzw. Pacjentów onkologicznych, może spowodować ograniczenie dostępu wszystkich pacjentów do lekarzy rodzinnych.

 

Federacja PZ 12.11.2014

 

Czy Ministerstwo Zdrowia jest świadome skutków swoich decyzji?


W środę (12.11.2014), w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Federacji Porozumienie Zielonogórskie z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Delegacji NFZ przewodniczył Prezes NFZ, Tadeusz Jędrzejczyk, ze strony Ministerstwa rozmowy prowadzili: Wiceminister Zdrowia Sławomir Neumann oraz Wiceminister Zdrowia Piotr Warczyński.

 

Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny nie przygotowało oferty finansowania świadczeń POZ satysfakcjonującej świadczeniodawców – zaś, do propozycji przedstawionych przez Federację PZ, Minister Neumann odniósł się negatywnie.

 

Po 2-godzinnych negocjacjach, Minister Neumann ostatecznie uznał, że wobec rozbieżności podawanych wyliczeń nie jest w stanie jednoznacznie opowiedzieć się za którąś z przedstawianych propozycji.

 

Przedstawiciele PZ uznali, iż strony nie uzyskały porozumienia i na tym zakończono spotkanie. Było to 5 spotkanie z Ministerstwem Zdrowia i NFZ, które skończyło się niczym. Wobec powyższego, w dniu jutrzejszym, t.j. w dniu 13.11.2014 r. zwołana została, wspólnie z Kolegium Lekarzy Rodzinnych, konferencja prasowa, w celu przedstawienia mediom aktualnej sytuacji w zakresie kontraktowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

 

- Do końca roku pozostało półtora miesiąca. Nowe przepisy mają zreformować system ochrony zdrowia. Projekt tzw. Pakietu onkologicznego jest niemożliwy do zrealizowania bez zmiany warunków kontraktowania. Tak dalej być nie może – mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji PZ.

 

(***)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Federacja PZ 12.11.2014

 

Zaproszenie na Konferencje Prasową

Serdecznie zapraszamy na konferencje prasową, która odbędzie się w czwartek 13 listopada o godz. 13.00 w Domu Dziennikarza przy Foksal 3/5 w Warszawie. Tematem spotkania będzie podsumowanie rozmów z Ministerstwem Zdrowia i NFZ na temat pakietów onkologicznego i kolejkowego oraz warunków kontraktowania świadczeń w zakresie POZ na 2015 rok.

Gospodarzami spotkania będą Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie oraz Tomasz Tomasik, Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

 

.................................................................................................................................................................................................

Federacja PZ  06.11.2014

 

Poroniony pomysł urzędników Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia chce przeprowadzić szkolenia dla lekarzy rodzinnych , mające poszerzyć ich wiedzę w zakresie tzw. „ pakietu onkologicznego”. Urzędnicy nie uwzględnili jednak realiów ich pracy. Szkolenia zaplanowali w Warszawie, w godzinach pracy gabinetów oraz w sezonie zwiększonej zachorowalności.

Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego, po doświadczeniach ze szkoleniami organizowanymi przez NFZ, obawiają się, że będą one kolejnym niewypałem, gdyż w takiej sytuacji frekwencja będzie niska.

- Ministerstwo Zdrowia zapomina, że z powodu systemowych zaniedbań w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, średnia wieku specjalisty medycyny rodzinnej wynosi ponad pięćdziesiąt lat. Jest nas za mało, trudno znaleźć kogoś na zastępstwo. Sama nie miałam dnia wolnego od trzech lat, bo nie znalazłam kolegów, którzy mogliby mnie zastąpić. Sami też przecież mają praktyki – mówi Małgorzata Stokowska-Wojda, lekarz rodzinny z Lubelszczyzny

Krytycznie ocenia ten pomysł także Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie - W Polsce jest jest wiele Centrów Onkologii, które mogłyby szkolić lekarzy z danego regionu. Zgodnie z projektem lekarze POZ będą współpracować z najbliższymi ośrodkami – tam więc takie spotkania byłyby uzasadnione. Lekarze mogli poznać realia tych Centrów i zasady kierowania do nich pacjentów. Tymczasem wszystkie szkolenia odbywają się w Warszawskim Centrum Onkologii. Zamiast praktyki będzie teoria zgodna z marzeniami ministra.

Eksperci Porozumienia Zielonogórskiego wielokrotnie zwracali uwagę ministerialnym urzędnikom na oderwane od rzeczywistości elementy projektu „pakietu onkologicznego”. Niestety, najczęściej ich uwagi były ignorowane.

(***)

 

Federacja PZ 24.10.2014

 

Pakiety nadal bez konkretów


W czwartek 23 października w Ministerstwie Zdrowia przedstawiciele Federacji Porozumienie Zielonogórskie spotkali się z Bartoszem Arłukowiczem Ministrem Zdrowia, by omówić zapisy kontraktów z NFZ w 2015 r.
- To kolejne spotkanie z Ministerstwem Zdrowia, które nie wniosło nic nowego, nie mamy żadnych wiążących ustaleń z Ministrem Bartoszem Arłukowiczem, choć do wdrożenia pakietu onkologicznego zostało 2 miesiące. Co mamy mówić pacjentom? – mówi Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

 

Lekarze rodzinni od dłuższego czasu krytykują bierność ministerstwa w ustaleniu konkretów związanych z pakietami kolejkowym i onkologicznym.
To co niepokoi najbardziej to próba zabrania środków na leczenie pacjentów z cukrzycą oraz niewydolnością krążenia oraz monstrualne obciążanie lekarzy kolejnymi biurokratycznymi obowiązkami ,które zabierają cenny czas przeznaczony dla pacjentów(m.in. siedmiostronicowa tzw zielona karta czy rozszerzana do granic absurdu w POZ sprawozdawczość).
- Cieszymy się że będziemy mogli jaszcze bardziej zaangażować się w wykrywanie nowotworów, ale nie można dyskryminować i pozbawiać możliwości leczenia innych schorzeń – mówi Wojciech Pacholicki, wiceprezes FPZ.
Kolejne spotkanie planowane jest za tydzień.

 

Federacja PZ 06.10.2014

 

PZ gratuluje i krytykuje

 

Obecna sytuacja w systemie ochrony zdrowia budzi szereg obaw i zastrzeżeń a wprowadzane zmiany mogą spowodować w najbliższym czasie poważne przesilenie społeczne – ostrzega prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie w liście skierowanym do premier Ewy Kopacz.

 

W liście tym Jacek Krajewski gratulując Ewie Kopacz teki premiera odniósł się do fragmentów expose, które dotyczyły spraw związanych z planami poprawy systemu ochrony zdrowia. Wskazał m.in. na czas realizacji przewidywanych zmian oraz aktualne problemy związane z wprowadzaniem tzw. Pakietu kolejkowego i onkologicznego.

- Do dzisiaj brak jest szczegółowych rozwiązań, które mogą być podstawą realizacji tych projektów. Pozostają one wyłącznie w sferze ogólnych i powierzchownych zapewnień o ich istnieniu lub trwającej nad nimi pracy – napisał prezes Porozumienia Zielonogórskiego, podkreślając: Wszystkie wymienione zagrożenia występują tu i teraz. Życząc powodzenia przedstawionym przez Panią planom dla zdrowia Polaków wyrażam w imieniu swojego środowiska wielką obawę o teraźniejszość i najbliższą przyszłość pacjentów i nas świadczeniodawców POZ. Pozostaje do dyspozycji w przypadku gdyby Pani Premier uznała zasadność przedstawionych obaw w celu przedyskutowania możliwych scenariuszy rozwiązania tej sytuacji.

 

(***)

 

 

................................................................................................................................................................................................

Federacja PZ 08.08.2014

 

Strefa członkowska
NA WAKACJE Z CUKRZYCĄ

Początek wakacji okazał się pochmurny i burzowy, ale i tak najważniejszą ich zaletą jest fakt,...

czytaj więcej


Podkarpacie: Kolejna akcja w sprawie powołania koronerów

Porozumienie Podkarpackie Związku Pracodawców Opieki Zdrowotnej uparcie walczy o...

czytaj więcej